ACE Aware Wales

Bod yn ymwybodol o ACE

"Mae ACEs yn fygythiad pendant i iechyd a lles, ffyniant cymdeithasol ac economaidd unigolion, cymunedau a'r wlad gyfan. Mae'n hollbwysig i'r rhai sy'n cefnogi plant a theuluoedd ddod yn ymwybodol o ACE."

-Huw Irranca-Davies, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol.

christin-hume-316554-unsplash.jpg

Pam fod yn ymwybodol o ACE?

Mae ACEs yn fusnes i bawb.

Ar gyfer pob 100 o bobl yng Nghymru, mae 50 wedi profi un ACE, ac mae 14 wedi profi 4 neu fwy.

Mae ACEs yn gymhleth, yn effeithio ar bob maes cymdeithas. Mae gan bawb ohonom ran i'w chwarae wrth dorri'r cylch.

Mae angen i ni gyd ddeall a siarad am ACEs, oherwydd po fwyaf y gwyddom, po fwyaf y gallwn ni ei feddwl am ACEs ym mhopeth a wnawn.


Ymwybyddiaeth ACE

Mae gan bob un ohonom rôl wrth fynd i'r afael â hwy, fel gweithwyr proffesiynol, pobl ac ar lefel gymunedol.

Gallwch chi helpu i leihau ACEs trwy:

fod yn ymwybodol o ACE

atal gwrthdaro yn y cartref

gefnogi rhieni a theuluoedd

adeiladu gwydnwch mewn plant a chymunedau ehangach

greu cymuned sy'n ymwybodol o ACE

annog ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ehangach am ACEs a'u heffaith ar iechyd ac ymddygiad

ddefnyddio cyfarfyddiadau gydag oedolion mewn gwasanaethau megis gwasanaethau digartrefedd, dibyniaeth, gwasanaethau carchardai neu famolaeth, i ystyried yr effeithiau ar eu plant neu blant yn y dyfodol hefyd.


Cymunedau sy'n Ymwybodol o ACE #KindnessMatters

Peidiwch byth ag amau y gall grŵp bach o ddinasyddion ymroddedig ystyriol newid y byd: Yn wir, dyma’r unig beth sydd wedi erioed.
— Margaret Mead

Mae pethau rhyfeddol yn digwydd yng Nghymru. Mewn ymateb i ymchwil ACE, mae cymunedau ledled Cymru yn dod at ei gilydd i helpu i greu cymunedau mwy caredig, tosturiol a gwydn.

I ddarganfod sut y gallwch chi ddechrau #maecaredigrwyddyncyfrif yn eich cymuned, cysylltwch â ni heddiw.