images.png

Mae’n Amser i Fod yn Garedig

Mae estyn allan ond yn cymryd eiliad – ond gall newid bywyd rhywun am byth.

Beth yw ACEs neu Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod?

Mae Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACEs) yn brofiadau trawmatig sy’n digwydd yn ystod plentyndod sy’n achosi i blant ddioddef drosodd a throsodd. Gall y profiadau niweidio plentyn yn uniongyrchol (e.e. camdriniaeth) neu effeithio ar blant yn anuniongyrchol drwy’r amgylcheddau y maent yn byw ynddynt (e.e. cael eu magu mewn tŷ gyda thrais domestig).

Mae bron i hanner pobl Cymru wedi dioddef o ACEs. Mae un o bob saith person yng Nghymru wedi cael mwy na phedwar ACE.

Nid dim ond plant y mae ACEs yn effeithio arnynt; maent yn effeithio ar bobl o bob oedran ar draws pob ffin gymdeithasol.

DSC00476.jpg


Gallwch chi helpu

Perthnasau a charedigrwydd (cysylltiadau bach neu fawr, ar unrhyw adeg) yw’r mathau mwyaf pwerus o therapi dynol a gallant gael effaith wellhaol ar blant sy’n byw gyda straen gwenwynig yn y cartref.

Gall unrhyw un helpu. Meddyliwch ddwywaith cyn barnu plentyn sy’n ymddwyn yn heriol. Gwrandwch arno a byddwch yna iddo pan fydd eich angen chi arno.

Mae estyn allan yn cymryd eiliad – ond gall newid bywyd rhywun am byth.

Dyna pam fod gwerth neilltuo amser i fod yn garedig bob amser.

Dwedwch wrthym am adeg pan roeddech chi’n garedig tuag at rywun neu pan roedd rhywun yn garedig tuag atoch chi.

Rhannwch eich stori o garedigrwydd gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #AmserIFodYnGaredig ac ysbrydoli Cymru i fod yn fwy ymwybodol o ACEs.

Gabe looking to camera.jpg


Cael cefnogaeth

Am gymorth ychwanegol, efallai y bydd unigolion am gysylltu â'u meddyg teulu am gyngor neu, efallai y byddant am gael cymorth gan y sefydliadau canlynol:

 • Mae’r NSPCC yn elusen fawr yn y DU sy'n arbenigo mewn amddiffyn plant ac atal creulondeb i blant. Diben yr NSPCC yw rhoi diwedd ar greulondeb i blant. Cymorth i oedolion sy'n pryderu am blentyn: Ffoniwch 0808 800 5000 neu anfonwch neges destun at 88858. Os ydych chi'n oedolyn a brofodd gam-drin fel plentyn, gall yr NSPCC hefyd ddarparu help a chyngor. Help a Chyngor.

 • Alcoholigion Anonymous. Os yw'ch yfed yn achosi problemau i chi a'ch bod am roi'r gorau i yfed. Ffoniwch 0800 917 7650.

 • UK Narcotics Anonymous yn gymdeithas o gaethion sy'n gwella ac mae cyffuriau wedi dod yn broblem fawr sy'n cwrdd yn rheolaidd i helpu ei gilydd i roi'r gorau i ddefnyddio ac aros yn lân. Ffoniwch 0300 999 1212.

 • ADFAM yn rhoi gwybodaeth a chefnogaeth i deuluoedd defnyddwyr cyffuriau ac alcohol.

 • Cymorth i Ddioddefwyr yn elusen genedlaethol sy'n rhoi cymorth cyfrinachol am ddim i unrhyw un sy'n cael ei effeithio gan drosedd. Ffoniwch 0808 168 9111.

 • Y Samariaid. Os ydych mewn argyfwng, neu os yw rhywbeth yn mynd â chi i lawr, gellir cysylltu â'r Samariaid 24 awr y dydd, bob dydd o'r wythnos. Ffoniwch 116 123.

 • Gwasanaeth cwnsela yw Relate sy'n gweithio i hyrwyddo iechyd, parch a chyfiawnder mewn perthnasoedd cwpl a theulu. Ffoniwch 0300 100 1234.

 • Cymorth i Ferched Cymru yn elusen genedlaethol sy'n gweithio i roi terfyn ar drais domestig yn erbyn menywod a phlant. 0808 801 0800.

 • Mind Cymru yn darparu cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Maent yn ymgyrchu i wella gwasanaethau iechyd meddwl, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth. Ffoniwch 0300 123 3393 neu anfonwch neges destun 86463.

 • Llinell Gymorth Cyffuriau yn wefan, gwasanaethau ffôn a sgwrsio sy'n darparu gwasanaeth cymorth a gwybodaeth i unrhyw un sy'n dioddef cam-drin domestig neu sydd eisiau mwy o wybodaeth am y gwasanaethau cymorth sydd ar gael. Ffoniwch 0808 801 0800.

 • Helpa fi i stopio yw'r brand unigol ar gyfer gwasanaethau rhoi'r gorau i ysmygu GIG yng Nghymru. Ffoniwch 0800 085 2219 neu anfonwch neges destun at HMQ i 80818.

 • Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru DAN24 / 7 yn llinell gymorth ffôn rhad ac am ddim sy'n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth neu gymorth sy'n ymwneud â chyffuriau ac alcohol. Ffoniwch 0800 808 2234 neu anfonwch neges destun i DAN i 81066.