ACE Aware Wales

Rydym yn gwneud Cymru'n arweinydd wrth fynd i'r afael ag ACE ac atal.

Sefydlwyd y Ganolfan Cymorth ACE gan gydweithrediad gwirfoddol o sefydliadau o'r enw  Cymru'n Well Wales,  i'ch cynorthwyo i wneud newidiadau sy'n gwneud Cymru'n arweinydd wrth fynd i'r afael â ac atal ACEs.

Gan weithio gyda chi, ein cenhadaeth yw rhannu syniadau a dysgu, ac i herio a newid ffyrdd o weithio felly gyda'n gilydd, rydym yn torri cylch ACEs.

markus-spiske-193031-unsplash.jpg

Ein 5 Nod 

Rhannu hysbysrwydd a gwybodaeth am ACES, gwrando a gweithio gyda chymunedau, plant a theuluoedd i ddod o hyd i atebion a fydd yn gweithio.

Rhannu tystiolaeth ynghylch yr hyn y gall sefydliadau ei wneud yn wahanol i helpu i atal a lliniaru ACEs

Datblygu gwybodaeth a sgiliau ymysg gweithwyr proffesiynol, gan ddarparu hyfforddiant iddynt herio rhwydweithiau mewnol ac allanol a gyrru newid.

Dysgu oddi wrth ei gilydd, a rhannu gwybodaeth sy'n arwain at weithredu.

Gyrru newid trwy ffyrdd heriol o weithio, ledled Cymru.

Cwrdd â'r Tîm

Mae ein tîm Canolfan Cymorth yn gyfuniad o arbenigedd gweithredol a sector, yma i'ch cefnogi chi i fod yn ymwybodol o ACE.

 
 
Jo Hopkins.jpg

jo hopkins

CYFARWYDDWR CEFNOGAETH CANOLFAN CYMORTH ACE

Charlotte.jpg

charlotte waite

ARWEINYDD PERTHYNAS

"Rwyf wedi fy ysbrydoli gan y gwaith anhygoel y mae'r sectorau Tai a Digartrefedd yn ei wneud wrth ymgymryd â'u rôl wrth atal, mynd i'r afael â a lliniaru ACEs.

Fy uchelgais yw hyrwyddo'r gwaith hwn, fel bod creadigrwydd a thrugaredd y sector yn goleuo'r hyn sy'n bosibl ac yn arwain y ffordd ar gyfer sectorau eraill.

Mae ACEs yn fusnes i bawb ac felly rwy'n cael fy ysgogi i helpu pawb i ddeall beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw a beth y gallant ei wneud amdano, o grŵp cymunedol yng Nghaerdydd gydag uchelgeisiau mawr i ddinas dosturiol, i'r Llywodraeth, yn lleol ac yn genedlaethol, lle rwy'n gobeithio helpu i droi rhethreg yn weithredol."

Laura.jpg

Laura tranter

ARWEINYDD CYFLAWNI SECTOR CYMUNEDOL

"Fy uchelgais yw i bob gwasanaeth ieuenctid a gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid fod yn ymwybodol o ACEs a bod yn barod i helpu pobl ifanc i hunanreoleiddio ac adnabod eu hymddygiad eu hunain.

Hoffwn weld ymwybyddiaeth gyffredinol o ACEs a thrawma ymhlith y boblogaeth gyffredinol, gyda chymorth gan gamau lleol o ran datblygu cymunedau mwy caredig, mwy tosturiol.

 Byddwn hefyd wrth fy modd yn gweld cymdeithas lle mae pawb yn cydnabod y gallant 'Fod yr Un' i rywun, a'r gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud."

 
 
KellyTake2.jpg

Kelly Mcfadyen

ARWEINIWYD DATBLYGU HYFFORDDIANT A SGILIAU

"Rydw i wedi fy nghymell i gynyddu ymwybyddiaeth o ACEau ar draws grwpiau a sectorau proffesiynol yng Nghymru, gan alluogi'r gweithlu i wireddu eu cyfraniad at atal, ymateb i a lliniaru effaith ACEs.

Fy uchelgais yw sicrhau bod gan y gweithlu fynediad at ddeunyddiau ac adnoddau perthnasol sy'n hwyluso cynhwysedd a gallu cynyddol o gwmpas ACEs a bod ACEs wedi'u hymgorffori o fewn dulliau datblygu proffesiynol ac yn cyd-fynd â fframweithiau'r gweithlu perthnasol.

Rwyf yn awyddus bod diwylliant y sefydliadau'n cydnabod bod ACEs yn systematig ac yn gofyn am  ymateb systemau o ansawdd a sut y gellir cefnogi sefydliadau i newid ac ymgorffori dulliau gwybodus ACE."

 

 

 

Sian.jpg

sian griffiths

ARWEINYDD Y SECTOR ADDYSG

"Fy uchelgais yw i bob ysgol yng Nghymru ddeall yr hyn y mae'r term 'ACE' yn ei olygu, ac wedi dechrau ymgorffori arfer gwybodus ACE.

Hoffwn weld gwell dealltwriaeth o'r hyn y gallai ymddygiad plentyn fod yn ei gyfathrebu a sut mae eu rôl fel athro yn hanfodol wrth helpu plentyn i ddatblygu gwydnwch i oresgyn gwrthdaro.

Mewn byd delfrydol, byddai gan bob ysgol Lysgennad ACE a fyddai'n hyrwyddwr i'n disgyblion mwyaf bregus.

Byddwn wrth fy modd yn mynd i mewn i ystafell ddosbarth yn y dyfodol ac arsylwi ar y plant sy'n disgrifio model llaw yr ymennydd a sut y maent yn hunan-reoleiddio yn ystod digwyddiadau straen.

Mae gan athro'r swydd bwysicaf a gall newid cyfeiriad bywyd plentyn trwy fod yn oedolyn gofalgar, dibynadwy sy'n barod i wrando, yn dangos empathi a thosturi."

Sarah.jpg

Sarah INGHAM

ARWEINYDD CYFATHREBU A CHYNNAL

"Fy uchelgais yw i bob gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru gael ymwybyddiaeth o ACEs a chyfnewid syniadau ac arferion da gyda'i gilydd gan ddefnyddio'r mannau a grëwyd gan y Ganolfan Cymorth ACE.

Rwyf am i bawb yng Nghymru wybod beth yw ACEs, yr hyn y maent yn ei olygu i ni, ein plant a'n cenedlaethau'r dyfodol a'r hyn y gallwn ni i gyd ei wneud, yn ein bywydau proffesiynol a phersonol, i greu newid parhaol. Byddwn wrth fy modd i weld cymunedau yng Nghymru'n dod yn fwy caredig a mwy tosturiol, a fydd yn ei dro yn ein helpu i fynd i'r afael ag ACEs ar lefel poblogaeth.

 

 

 
 
Ellie.jpg

Ellie toll

SWYDDOG GWEINYDDOL AC ADNODDAU

"Rwy'n cael fy ysbrydoli gan y gwaith sy'n digwydd yng Nghanolfan Cymorth ACE, rydym wedi gweld cymaint o newid eisoes ac mewn dwy flynedd, rwy'n gwybod y byddwn wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fynd i'r afael ag ACEs yng Nghymru.

Fy uchelgais yw cynorthwyo'r tîm yn eu holl fentrau, yn enwedig wrth drefnu digwyddiadau sy'n ennyn diddordeb pobl yn y genhadaeth hon a chefnogi'r tîm gyda'u holl weithgareddau."

SarahD.jpg

sarah doyle

Cynorthwy-ydd Gweithredol i Gyfarwyddwr y Ganolfan Cymorth